LOL刀妹重做技能是什么 LOL新版刀妹技能玩法技巧

LOL刀妹重做技能是什么呢,LOL刀妹重做登陆了美服测试服,下面就是一起来看看小编给大家带来的LOL新版刀妹技能一览吧。

LOL刀妹重做技能是什么 LOL新版刀妹技能一览

基础魔抗:32

基础攻击力:63

攻击力成长:4

基础生命值:580

生命值成长:85

生命值回复成长:0.17

攻速成长:2.5

移速:340

攻击距离:200

法力值成长:30

护甲成长:3

LOL刀妹重做技能是什么 LOL新版刀妹技能一览

LOL新版刀妹技能一览:

艾欧尼亚热诚(被动)

用技能命中敌人后会为艾瑞莉娅提供艾欧尼亚热诚层(技能命中多个敌方英雄会获得多层),持续6秒,最多4层,对英雄的普通攻击会延长持续时间

每层会让艾瑞莉娅的普通攻击造成4/5/6/7/9/10/11/12/14/16/18/20/22/24额外魔法伤害(于1/3/5/7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18级变化)

达到满层时,艾瑞莉娅会获得20/30/40%攻速(于1/7/13级变化),并且额外伤害在对护盾时提高到300%

利刃冲击(Q)

蓝耗:20

冷却时间:12/11/10/9/8

艾瑞莉娅冲向目标,造成10/30/50/70/90(+0.7总AD)物理伤害(附带攻击特效),并回复(+0.12总AD)生命值

如果目标带有标记或死于利刃冲击,则刷新利刃冲击的冷却时间

利刃冲击会对非英雄单位造成60%额外伤害

距破之舞(W)

蓝耗:70/75/80/85/90

冷却时间:16/15/14/13/12

初次施放:艾瑞莉娅进入防御状态,为自己的刀锋蓄力,无法移动且无法攻击,但获得45/50/55/60/65%(+10%/100AP)的伤害减免(无法被打断)

再次施放:艾瑞莉娅向直线方向释放刀锋,造成10/30/50/70/90(+0.6总AD)(+0.5AP)物理伤害,伤害随蓄力时间提高,于0.75秒达到最大值200%

无瑕二重奏(E)

蓝耗:50

冷却时间:14/13/12/11/10

初次施放:艾瑞莉娅将一片刀锋置于目标位置

再次施放:艾瑞莉娅将另一片刀锋置于目标位置,之后两片刀锋会相向飞行,对命中的所有敌人造成80/120/160/200/240(+0.9AP)魔法伤害并眩晕0.8/0.9/1/1.1/1.2秒,英雄和大型野怪还会被标记6秒

先驱锋刃(R)

蓝耗:100

冷却时间:120/105/90

艾瑞莉娅朝直线发射刀锋,如果命中敌方英雄会向四周扩展,造成150/275/400(+0.7AP)魔法伤害并标记英雄和大型野怪6秒

之后刀锋会形成一道菱形的剑墙,持续2.5/3/3.5秒

穿过剑墙的敌方英雄会受到125/200/275(+0.7AP)魔法伤害,被减速60%且被缴械,持续2秒

注:缴械是之前LOL新增的概念(但阿木木和奎因都有此效果),指无法普攻

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注