dnf女法师二次觉醒技能一览 dnf女法视频详解

今天小编就给大家带来了dnf女法师二次觉醒技能一览,一起来看下吧!

dnf女法二觉之元素二觉技能:

主动技能一:超负荷

圣灵魔法师制造一个超速飞行闪电球引爆敌人单位,造成成吨的魔法伤害。并减少其余技能冷却时间。

主动技能二:元素禁锢

圣灵魔法师将目标禁锢于一只元素牢笼中强制控制,每秒造成强(成)大(吨)的属性魔法伤害,并阻止他们移动或攻击。

主动技能三:元素涌动

圣灵魔法师扔出一团由纯净魔法组成的球体,并且会在敌人或自己身上来回弹跳最多5次。每次弹跳到敌人身上时,都会造成成吨的魔法伤害,并降低目标所有属性抗性抗性。

被动:元素之力

圣灵魔法师浑身上下都充满了能量,使他的所有技能都能造成50%的范围爆炸伤害,并增加所有属性强化。

dnf女法二觉之召唤二觉技能:

主动技能一:致命绽放

荆棘妖后在指定地点种植一颗花苞。在短暂的延迟后将会爆炸,并对周围的敌人射出致命的荆棘。造成成吨魔法伤害。 如果这个技能释放在袄索上,致命花朵会变成一颗可以在远程攻击的荆棘。

主动技能二:缠绕之根

荆棘妖后在地面上洒出藤蔓,藤蔓会将荆棘妖后的敌人困住造成魔法伤害。如果技能向袄索释放,盘绕根茎会生长成为藤蔓鞭笞者,藤蔓鞭笞者是近战单位,它的攻击同样会将敌人束缚。

主动技能三:绞杀之藤

荆棘妖后在指定区域召唤扭曲灌木,对敌人造成成吨的魔法伤害,短暂延时后将包裹住范围内敌人。在灌木中的其他植物会增加攻击移动速度以及物理魔法伤害。4秒钟后藤蔓会开始收缩。

被动技能:复仇荆棘

每个召唤物死亡都会产生一次爆炸,造成魔法伤害且降低相应属性以及物理魔法防御力。

dnf女法二觉之战萝二觉技能:

主动技能一: 暗黑炫纹

唤一个暗黑炫纹,并手动控制发射爆炸造成暗属性魔法伤害。暗黑炫纹最长存在8秒,可以被炫纹元首的其他技能操控。

主动技能二:意念之力

释放技能炫纹元首附近敌人将受到意念之力影响,自动浮空附近可抓取敌人,直到意念之力结束后浮空结束或再次按下技能键将敌人朝目标方向投掷出去造成伤害。

主动技能三:弱者退散

向面前发出扇形能量波,造成击飞以及魔法伤害,并且能够同时发射所有炫纹,被炫纹撞到的敌人将受到爆炸属性伤害以及冰冻灼烧效果。

被动技能:炫纹大师

所有炫纹得到增幅,伤害加成。炫纹生成数量增加。

dnf女法二觉之魔道二觉技能:

主动技能一:剧毒装置

释放技能后,幸运E移动时会产生大量毒雾。

主动技能二:强力黏胶

向目标范围投掷一瓶强力黏胶,使敌人产生减速,束缚等异常状态。

主动技能三:疯狂药剂

幸运E喝下一瓶强效化学药剂,提升他大成功率以及智力,属性强化,魔法抗性,移动速度,每秒回血量和每秒法力回复。

被动:生化伙伴

皮克斯跟从主人的攻击,向目标发射魔法箭,造成魔法伤害。并增加大成功率。

DNF女法师二次觉醒视频:

相关链接:

DNF死亡抉择首饰套装属性介绍

DNF男枪二觉宠物装备战力升级活动内容介绍

DNF弹药二觉技能加点攻略 智能手雷时代来临

DNF弹药机械二觉技能解析与测评 小熊视频解说

DNF翱翔的掠天之翼 男漫游二觉技能加点心得分享

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注