win7硬盘分区中文教程

现在买电脑一般都是预装的Win7系统,而硬盘一般只有C、D盘,或者就只有一个C盘,那么要怎么才能对win7系统的硬盘分区呢,下面潇潇就来教你吧。

1、点击“开始”按钮,并右键单击“计算机”。

2、选择“管理”标签,此时会打开“计算机管理”窗口。

3、点击“磁盘”下的“磁盘管理”,打开页面如下:

4、右键单击选择要压缩的磁盘(小编选择的为D盘),选择“压缩卷”。待计算机计算完毕后,会弹出“压缩 D:”窗口。

5、在输入压缩空间量(MB)里填写要压缩出的空间量,如果要压缩出50G,就填写50G*1024MB,既输入51200。

6、点击“压缩”按钮,压缩后会发现多出一块,未分区磁盘(绿色分区)。

7、在此绿色区域,右键单击,选择“新建简单卷”。

8、打开“新建简单卷向导”后,点击下一步,然后在简单卷大小里填写要新建磁盘的大小,下一步。

9、选择驱动器磁盘号,也就是给这个区,起个名字,小编这里是用的“H”,然后点击下一步。

10、选择文件系统格式,然后在执行快速格式化前打钩,下一步。

11、点击“完成”按钮,新建磁盘完成!

这时候“计算机管理”界面中,原来绿色的未分区磁盘,变为蓝色,且名称为“新加卷(H:)”,计算机界面中,也已经有了这个“新加卷(H:)”。

或者使用这款软件来分区也很不错哦

相关下载:

分区助手专业版5.5绿色中文版(附教程) 行业软件 – 6.0M

<!–showzti:softname like \'%{$keyzt}%\'|id desc|0|

|0–>

about author

admin

3613885717@qq.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注